Tillsyn och ansvar

För att bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare vara registrerad vid Bolagsverket och skall tillstånd finnas hos Finansinspektionen. Advise Risk & Försäkring är en oberoende förmedlare inom sakförsäkring och ägs inte eller har något intresse i något försäkringsbolag.

Ansvar och försäkring 

Om försäkringsförmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt lag om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) skall förmedlaren ersätta ren förmögenhetsskada som på grund av detta drabbar kund. Den som vill göra anspråk på skadestånd skall underrätta försäkringsförmedlaren om detta inom skälig tid efter detta att han eller hon märkt eller borde ha märkt att skada uppkommit. Advise Risk & Försäkrings skadeståndsskyldighet begränsas vid varje skada till det belopp som utgår ur meddelad obligatorisk ansvarsförsäkring. 

Klagomål

Har du som kund klagomål på den tjänst vi levererat vill vi veta det så snart som möjligt. Kontakta i första hand ansvarig förmedlare eller klagomålsansvarig enligt nedan. Vi kommer att besvara klagomål snarast möjligt dock senast  inom 14 dagar. Klagomålsansvarig är Lennart Berg, 040-664 43 38.

Vi följer av SFM uppsatta policyregler. Ytterligare information finnas att hämta på Svenska Försäkringsförmedlares Förening, SFM.

För kontroll av registrering: 
Bolagsverket Adress: 851 81 Sundsvall Telefon: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se Webb: www.bolagsverket.se

För kontroll av tillstånd: 
Finansinspektionen Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm Telefon: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35 
E-post: finansinspektionen@fi.se Webb: www.fi.se

Advise Risk & Försäkring
Box 30, 201 20 Malmö
Telefon: 040-664 43 30
E-post: kontakt@advise.nu

Externa länkar

SFM
Insuresec
Svensk Vindenergi